سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

شنبه 31 فروردین 1392 ساعت 00:04

سایت ها و یادداشت ها
   

یادداشتِ نگارنده بر "آنسوی تپه ها"ساخته ی کریستین مونگیو در سایت آکادمی هنر