سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

دوشنبه 13 خرداد 1392 ساعت 00:04

سایت ها و یادداشت ها

       یادداشتِ نگارنده بر "ملکه" در سایتِ آکادمی هنر