سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:01

[ جنایت همیشه کار ابلهانه ای یه ... ]

ـ جنایت همیشه کار ابلهانه ای یه!

ـ ابلهانه در پیامدهاش، ولی نه در لحظه ای که قاتل به اون دست می زنه!

     

رمان "این ریمولدی ابله ..." نوشته ی شارل اگزبرایا


پانویس: پیشنهاد می کنم کتاب های اگزبرایا را بخوانید. حسابی غافلگیرتان خواهد کرد و در عین حال حسابی سرگرم خواهید شد. البته برای کسانی که زیادی جدی هستند، به هیچ عنوان توصیه اش نمی کنم!


توضیح: املای کلمات، فاصله گذاری ها، علائم و به طور کلی، ساختار نوشتاری این متن، عیناً از روی متن کتاب پیاده شده، بدون دخل و تصرف.