سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

چهارشنبه 1 خرداد 1392 ساعت 13:02

سایت ها و یادداشت ها

     یادداشتِ نگارنده بر "تلفن همراهِ رئیس جمهور" در سایت آکادمی هنر