سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

ـ من باید ... یه کدبانوی نمونه باشم، یه مادر خوب، یه خانوم. می فهمی؟

ـ مامان، تو فقط تویی.

در حالی که تو چشاش اضطراب موج می زد، گفت: (( اما مردم چی می گن؟ اونا ما رو می بینن. آداب دونی مهمه، سر و وضعمون هم مهمه. همون طور که ماری لو تو قسمت صد و دوازدهم می گه: « ما اون چیزی هستیم که به نظر می رسیم.» ))

ـ ولی همون طور که رابین تو سه قسمت بعدتر می گه: (( همیشه اون چیزی که فکر می کنیم به نظر می رسیم، به نظر نمی رسیم. ))

     

رمانِ "مارگریتا دُلچه ویتا"، اثر استفانو بنّی 


توضیح: املای کلمات، فاصله گذاری ها، علائم و به طور کلی، ساختار نوشتاری این متن، عیناً از روی متن کتاب پیاده شده، بدون دخل و تصرف.